عرايض
صفحه اصلی | آرشيو | فرستادن نظرات | عکس

         عرض کنم خدمتتون که ...Friday, April 03, 2009

٭ 
از دست دادن از نشانه های عادت است. عادت به از دست دادن نشانه چیست؟........................................................................................

[Powered by Blogger]