عرايض
صفحه اصلی | آرشيو | فرستادن نظرات | عکس

         عرض کنم خدمتتون که ...Tuesday, January 22, 2008

٭ 
می‌گوید: قدمتان همیشه روی چشم
لبخند میزنم و توی دلم می‌گویم: این همه می‌آیم و میروم، همین است که هیچوقت نمی بینیم........................................................................................

Thursday, January 10, 2008

٭ 
- "از کجا میدونید که حقیقت به آدم یک چیزی «بیشتر» از دروغ میده؟"
- "حقیقت همیشه مأیوس کننده است."

از دو جای مختلف از: نوای اسرار آمیز، اریک امانوئل اشمیت........................................................................................

[Powered by Blogger]