عرايض
صفحه اصلی | آرشيو | فرستادن نظرات | عکس

         عرض کنم خدمتتون که ...



Thursday, February 21, 2008

٭ 
شکم خالی را میشود مدتی تحمل کرد، آدم توی دلش خالی نشود



........................................................................................

[Powered by Blogger]